ENGLANTILAINEN BAPTISTIKATEKISMUS

Vuodelta 1693

JUMALA & HÄNEN SANANSA

1. KYSYMYS: Kuka on kaikkein ensimmäinen ja paras kaikista olevista?

VASTAUS: Jumala on ensimmäinen ja paras kaikista olevista.

RAAMATTU: ”Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.” Jes. 44:6 .

KTS. MYÖS: 1. Sam. 2:2; Ps. 8:1; 96:4; 97:9 .

2. KYSYMYS: Mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus?

VASTAUS: Ihmisen perimmäinen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia Hänestä iankaikkisesti.

RAAMATTU: ”Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” 1. Kor. 10:31 .

KTS. MYÖS: Ps. 16:11; 37:4; 73:25–26; Jes. 43:7 .

KOMMENTTI: Kirkastaa/kunnioittaa ei tarkoita sitä, että Jumalasta jotenkin tulisi arvokkaampi tällä tavalla. Se tarkoittaa, että meidän tarkoituksemme tai päämäärämme on heijastaa Hänen kirkkauttansa ja kunniaansa.

Kerro lapsille kuinka ihmiset etsivät nautintoa kaikissa tekemisissään elämässä. Se mistä nautimme, korottaa aina objektia. Ts. kun sanon: ”tämä jäätelö on niin makeaa”, ylistän jäätelöä siitä ilosta, mitä se tuo minulle. Jumalassa on meidän suurin nautintomme. Ei ole olemassa ristiriitaa suurimman ilomme ja Jumalan suurimman kunnian välillä. Tämä on valtava ilouutinen jokaiselle ihmiselle. Vastaus voitaisiin myös muotoilla: ”Ihmisen perimmäinen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa nauttimalla Hänestä iankaikkisesti”.

3. KYSYMYS: Kuinka tiedämme, että on olemassa yksi Jumala?

VASTAUS: Ihminen luomistyönä luonnostaan ja Jumalan teot luomakunnassa kertovat, että Jumala on olemassa. Mutta vain hänen sanansa ja Henkensä kykenevät vaikuttavasti paljastamaan Hänet meidän pelastukseksemme.

RAAMATTU: ”Koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” 2. Tim. 3:15 .

KTS. MYÖS: Ps. 19:1–2; Matt. 11:27; Room. 1:18–20; 1. Kor. 1:21–24; 2:9, 10 .

KOMMENTTI: Jumala on ilmoittanut itsensä kahdella tavalla: Ensin on luonnollinen/yleinen ilmoitus, joka tulee luomakunnasta havaittavista asioista ja ihmisen omastatunnosta. Kaikki ihmiset luonnostaan omistavat tämän ilmoituksen. Auta lastasi ihmettelemään luomakunnan monimuotoisuutta tarkastelemalla vaikkapa puun lehteä, leppäkerttua, kauran jyvää tai tähtien määrää.

Toinen on erityinen ilmoitus, joka on pelastava ja tulee aina Jumalan sanan kautta ja Hänen armonsa vaikutuksesta. Tämän seurauksena ihminen huomaa Jumalan arvon, oman syntisyytensä sekä Jumalan pelastavan armon ja hyvyyden Kristuksessa. Jokainen ihminen on vastuussa omasta elämästään luonnollisen ilmoituksen kautta. Luonnollinen ilmoitus ei kuitenkaan ikinä kykene pelastamaan ihmistä. Erityinen ilmoitus on niillä, jotka Jumalan Hengen vaikutuksesta on vapautettu luonnollisesta sokeudesta Jumalaa kohtaan. Opeta lapsille selvästi tämä, koska muuten he saattavat luulla pelastuvansa yleisen ilmoituksen perusteella.

4. KYSYMYS: Mikä on Jumalan sana?

VASTAUS: Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitukset, jotka on annettu Jumalan inspiroimina, ovat Jumalan sana, ainut virheetön sääntö uskossa ja elämässä.

RAAMATTU: ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa.” 2. Tim. 3:16, 17 .

KTS. MYÖS: Jes. 8:20; Ps. 19:7–8; Matt. 5:17–18; 2. Piet. 1:21; 1. Kor. 2:13 .

KOMMENTTI: Raamatun kirjoituksiin voi luottaa. Ne eivät ikinä vie meitä väärälle polulle. Voit selvittää Vanhan ja Uuden testamentin eron esimerkiksi puhumalla ajasta ennen Kristusta ja ajasta Kristuksen jälkeen. Inspiraatio tarkoittaa, että Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja Hänen Henkensä on ohjannut ihmisiä kirjoittamaan heidän omalla kielellään. Raamattu on 100% Jumalan ja 100% ihmisen kirjoittama ja näin kokonansa totta.

5. KYSYMYS: Kuinka tiedämme, että Raamattu on Jumalan sana?

VASTAUS: Raamattu itse todistaa olevansa Jumalan sana seuraavilla tavoilla: sen ”taivaallisella” opilla, sen kaikkien osien yhtenäisyydellä, ja sen voimalla muuttaa syntisiä ja rakentaa pyhiä ihmisiä. Mutta vain Jumalan Henki voi tehdä meidät kykeneviksi alistumaan Raamatulle Jumalan sanana.

RAAMATTU: ”Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä.” Ps. 119:18 .

KTS. MYÖS: Ps. 19:7–9; 119:129; Joh. 16:13, 14; Ap. t. 10:43; 26:22; 18:28; Room. 15:4; 1. Kor. 2:6–7, 13–16; 2. Kor. 3:14–17; 4:4, 6; Hepr. 4:12; 1. Joh. 2:20–27 .

KOMMENTTI: Opeta lapsille, miksi me voimme luottaa Raamattuun. Uusi testamentti perustuu silminnäkijätodistuksiin Kristuksesta, Hänen opetuksistaan, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ja on tiiviisti kiinni historiassa. Vanha testamentti on Jumalan kansan kertomus Jumalan uskollisuudesta saattaa luomansa maailma ja ihmiset vapautukseen synnistä, saatanasta ja kuolemasta. Kristuksen ylösnousemus on tästä todistus ja ensihedelmä.

6. KYSYMYS: Voivatko kaikki ihmiset käyttää kirjoituksia?

VASTAUS: Kaikkien ihmisten ei vain sallita käyttää kirjoituksia, vaan pikemminkin heitä käsketään ja rohkaistaan lukemaan, kuulemaan ja ymmärtämään kirjoituksia.

RAAMATTU: ”Berean juutalaiset olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.” Ap. t. 17:11 .

KTS. MYÖS: Luuk. 16:29; Joh. 5:39; Ap. t. 8:28–30 .

7. KYSYMYS: Mitä kirjoitukset etupäässä opettavat?

VASTAUS: Kirjoitukset etupäässä opettavat, mitä ihmisen tulee uskoa Jumalasta ja mitä Jumala ihmiseltä edellyttää.

RAAMATTU: ”Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä Hänen nimessänsä.” Joh. 20:31 .

KTS. MYÖS: Saarn. 12:13; Ap. t. 24:14; 1. Kor. 10:11; 2. Tim. 3:16, 17 .

8. KYSYMYS: Kuka on Jumala?

VASTAUS: Jumala on Henki, ääretön, iankaikkinen ja muuttumaton olemuksessaan, viisaudessaan, voimassaan, pyhyydessään, oikeudenmukaisuudessaan, hyvyydessään ja totuudessaan.

RAAMATTU: ”Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.” 1. Tim. 1:17 .

KTS. MYÖS: 2. Moos. 34:6, 7; 4. Moos. 23:19; Ps. 89:14; 90:2; 147:5; Joh. 4:24; Jaak. 1:17; Ilm. 4:8 .

KOMMENTTI: ”Mitä ääretön tarkoittaa? Ei ole olemassa rajoja, kuinka suuri Hän on. Mitä iankaikkinen tarkoittaa? Hänellä ei ole alkua tai loppua.” Keskustele siitä kuinka Jumala vastaa rukoukseen ja kuitenkaan Hän ei ikinä muutu. Hänen luonteensa ei koskaan muutu ja Hänen tekonsa ovat suunniteltuja jo ennen aikoja.

9. KYSYMYS: Onko olemassa enemmän, kuin yksi Jumala?

VASTAUS: On olemassa vain yksi elävä ja todellinen Jumala.

RAAMATTU: ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” 5. Moos. 6:4 .

KTS. MYÖS: Jer. 10:10; Ps. 96:4–5 .

KOMMENTTI: On olemassa epäjumalia, jotka eivät kuitenkaan ole eläviä. Se mikä on tärkeintä ihmiselle, näyttää ihmisen ”jumalan”. Opeta lapsia erottamaan Jumala ja Hänen lahjansa. Hänen lahjansa ovat hyviä, mutta ne voivat tulla epäjumaliksi ihmisille.

10. KYSYMYS: Kuinka monta persoonaa on Jumalassa?

VASTAUS: Jumalassa on kolme persoonaa: Isä, Poika, ja Pyhä Henki. Ja nämä ovat yksi Jumala, yhtä olemukseltaan, samanarvoisia voimassa ja kirkkaudessa.

RAAMATTU: ”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.” 2. Kor. 13:14 .

KTS. MYÖS: Matt. 28:19; Joh. 1:1; 10:30; 14:9; 20:28; Ap. t. 5:3, 4; 1. Kor. 2:11; 8:6; Kol. 2:9; Hepr. 1:3, 8 .

11. KYSYMYS: Mitkä ovat Jumalan tarkoitukset?

VASTAUS: Jumalan päämäärät ovat Hänen iankaikkisia tarkoituksiaan, Hänen tahtonsa mukaan, Hänen omaksi kunniakseen, jotka Hän on itse edeltä määrännyt tapahtumaan.

RAAMATTU: ”Sillä Hänestä ja Hänen kauttansa ja Häneen on kaikki; Hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.” Room. 11:36 .

KTS. MYÖS: Ef. 1:11; Dan. 4:35; Jes. 46:10; Ps. 115:3 ; Aamos 3:6.

KOMMENTTI: Opeta lapsille Jumalan suvereenin ja moraalisen tahdon ero. Jumalan suvereeni tahto tapahtuu aina. Mikään asia maailmassa ei tapahdu Hänen tahtonsa ulkopuolella. Toisaalta, Hänen moraalista tahtoaan rikotaan jatkuvasti. Esimerkiksi auta selvittämään lapsellesi tämä koulussa tapahtuvan kiusaamisen kautta. Toisen ihmisen kiusaaminen on vastoin Jumalan moraalista tahtoa ja sen tähden se on syntiä. Kuitenkin kaikki asiat tapahtuvat Jumalan kaitselmuksen alla kasvattamaan meitä anteeksiantamuksessa, armossa ja totuudessa.